From Strong Roots Grow Bright Futures
Student writing

Parents Resources

Home >
Parents > Tell Me About... > McKinney Vento
Resources For:

McKinney Vento Information

Español | Tiếng Việt


Each year, Evergreen School District asks for updated address and housing information in order to locate students who are eligible to receive services under the McKinney-Vento Act, which is a federal law that supports students in temporary housing. Your updated housing information will help us determine if your student(s) are eligible for services such as continued enrollment, transportation for students temporarily living outside of the district, and other programs such as free meals and/or other school district interventions and supports. The information on the questionnaire about your housing will be kept private and is protected under the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

If you think you may qualify for services under the McKinney Vento Act, please visit or call your student’s school to fill out a questionnaire.

If your student(s) were eligible last year and your family is now permanently housed, check the box “In Permanent Housing” on the questionnaire. Some examples of permanent housing include moving into your own apartment or house, or if a temporary shared housing arrangement has changed into a long-term, adequate arrangement.

If you check something other than “In Permanent Housing,” your student may be eligible for continued services under the McKinney-Vento Act.

Evergreen School District or a school social worker may contact you about the information you provide on the Housing Questionnaire. If you have questions about your housing status or your child’s eligibility under the McKinney-Vento Act, please contact the McKinney-Vento liaison for Evergreen School District, Kim Kianidehkian (kkianidehkian@eesd.org) or call 408-270-6832.


Tiếng Việt

Mỗi năm, Học Khu Evergreen yêu cầu cập nhật địa chỉ và thông tin nhà ở để xác định học sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ theo Đạo luật McKinney-Vento, là luật liên bang hỗ trợ học sinh ở nhà tạm thời. Thông tin cập nhật về nhà ở của bạn sẽ giúp chúng tôi xác định xem (các) học sinh của bạn có đủ điều kiện nhận các dịch vụ như tiếp tục ghi danh, đưa đón học sinh tạm thời sống bên ngoài học khu, và các chương trình khác như bữa ăn miễn phí và / hoặc các can thiệp và hỗ trợ khác của khu học chánh hay không. Thông tin trong bảng câu hỏi đính kèm về nhà ở của bạn sẽ được giữ kín và được bảo vệ theo Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (FERPA).

Nếu bạn cho rằng mình có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ theo Đạo luật McKinney Vento, vui lòng đến thăm hoặc gọi cho trường học của con bạn để điền vào bảng câu hỏi.

Nếu (các) con em của bạn đủ điều kiện vào năm ngoái và gia đình của bạn hiện đã được định cư lâu dài, hãy đánh dấu vào ô “Ở trong Nhà ở vĩnh viễn” trên bảng câu hỏi. Một số ví dụ về nhà ở lâu dài bao gồm chuyển đến căn hộ hoặc nhà riêng của bạn, hoặc nếu việc sắp xếp nhà ở chung tạm thời đã thay đổi thành một thỏa thuận lâu dài.

Nếu bạn đánh dấu vào điều gì đó khác ngoài “Ở nhà ở vĩnh viễn”, con em của bạn có thể đủ điều kiện để tiếp tục các dịch vụ theo Đạo luật McKinney-Vento.

Học khu Evergreen hoặc nhân viên xã hội của trường có thể liên hệ với bạn về thông tin bạn cung cấp trong Bảng câu hỏi về nhà ở. Nếu bạn có thắc mắc về tình trạng nhà ở của mình hoặc tính đủ điều kiện của con bạn theo Đạo luật McKinney-Vento, vui lòng liên hệ với liên lạc viên McKinney-Vento của Học khu Evergreen, Kim Kianidehkian (kkianidehkian@eesd.org) hoặc gọi số 408-270-6832.


Español

Cada año, el Distrito Escolar Evergreen solicita información actualizada sobre la dirección y la vivienda para ubicar a los estudiantes que son elegibles para recibir servicios bajo la Ley McKinney-Vento, que es una ley federal que apoya a los estudiantes en viviendas temporales. Su información de vivienda actualizada nos ayudará a determinar si sus estudiantes son elegibles para servicios tales como inscripción continua, transporte para estudiantes que viven temporalmente fuera del distrito y otros programas como comidas gratuitas y otras intervenciones y apoyos del distrito escolar. La información en el cuestionario sobre su vivienda se mantendrá privada y está protegida por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

Si cree que puede calificar para los servicios bajo la Ley McKinney Vento, visite o llame a la escuela de su estudiante para completar un cuestionario.

Si su(s) estudiante(s) eran elegibles el año pasado y su familia ahora tiene una vivienda permanente, marque la casilla "En vivienda permanente" en el cuestionario. Algunos ejemplos de vivienda permanente incluyen mudarse a su propio apartamento o casa, o si un arreglo de vivienda compartida temporal se ha convertido en un arreglo adecuado a largo plazo.

Si marca algo diferente a "En vivienda permanente", su estudiante puede ser elegible para servicios continuos bajo la Ley McKinney-Vento.

El Distrito Escolar Evergreen o un trabajador social de la escuela pueden comunicarse con usted acerca de la información que proporcione en el Cuestionario de vivienda. Si tiene preguntas sobre el estado de su vivienda o la elegibilidad de su hijo según la Ley McKinney-Vento, comuníquese con el enlace McKinney-Vento para el Distrito Escolar Evergreen, Kim Kianidehkian (kkianidehkian@eesd.org) o llame al 408-270-6832.


Evergreen School District

  • 3188 Quimby Road
  • |
  • San Jose, CA 95148
  • |
  • Phone: 408-270-6800
  • |
  • Fax: 408-274-3894
  • |
  • info@eesd.org
© Evergreen School District
powered by finalsite